• Приєднуйся:
  •  

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ВАШЕ МАЙБУТНЄ У ВАШІЙ ОСВІТІ!


Контакти приймальної комісії: +38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21


Дніпровський гуманітарний університет – приватний заклад вищої освіти, який, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, переоформленої наказами МОН України від 19 квітня 2021 р. № 49-л28 квітня 2021 р. № 53-л та 20 червня 2022 р. № 115-л має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підго­товки фахівців і здійснює набір у 2022 році за спеціаль­ностями (освіт­німи програ­мами):

Спеціаль­ність А* Ліцензований обсяг прийому на курс**
Денна форма Заочна форма
1 2 3 1 2 3
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
053 "Психо­логія" так 60 16 - 20 15 -
081 "Право" так 30 14 10 12 12 15
241 "Готельно-ресто­ранна справа" так 36 12 - 12 16 -
242 "Туризм" так 36 12 - 12 15 -
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА
053 "Психо­логія" так 25 - - 32 - -
081 "Право" так 20 - - 29 - -
242 "Туризм" так 20 - - 10 - -

* - наявність акредитації освітньої програми (з більш детальною інформацією можна ознайомитися у реєстрі суб'єктів освітньої діяльності)
** - з більш детальною інформацією щодо обсягів вступу на конкурсні пропозиції можна ознайомитися у додатках 1-4 Правил прийому до університету


Перелік конкурсних предметів


ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

Вступ за результатами складання національного мультипредметного тесту

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Конкурсний предмет 3 Мін. КБ
на основі повної загальної середньої освіти1
053 "Психо­логія",
241 "Готельно-ресторанна справа",
242 "Туризм"
Українська мова Матема­тика Історія України 100
081 "Право" Українська мова Матема­тика Історія України 140
на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра2
053 "Психо­логія",
081 "Право",
241 "Готельно-ресторанна справа",
242 "Туризм"
Українська мова Історія України /
Матема­тика
  100

 

Вступ за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Конкурсний предмет 3 Мін. КБ
на основі повної загальної середньої освіти1
053 "Психо­логія" Українська мова та література Матема­тика Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
081 "Право" Українська мова та література Історія України Матема­тика / Іноземна мова 140
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Українська мова та література Іноземна мова Історія України / Матема­тика / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
242 "Туризм" Українська мова та література Іноземна мова Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Біологія / Географія / Фізика / Хімія 100
на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра2
053 "Психо­логія" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
081 "Право"8 Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100
242 "Туризм" Українська мова та література Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія   100

 

Вступ за фаховими іспитами, що проводить університет

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Мін. КБ
на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста
053 "Психо­логія" Загальна психологія3 100
081 "Право" Теорія держави та права3 100
241 "Готельно-ресто­ранна справа" Економічна теорія3 100
242 "Туризм" Економічна теорія3 100

 

ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Мін. КБ
на основі ступеня бакалавра
053 "Психологія" МТНК4 Тест з психології3 100
081 "Право" Тест з права МКТ5 або ЄФВВ6 Тест з іноземної мови МКТ5 або  ЄВІ7 100
242 "Туризм" Тест з туризму3   100
на основі ступеня магістра, ОКР спеціаліста9
053 "Психологія" Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови або МТНК4 Тест з психології3 100
242 "Туризм" Тест з туризму3   100

1 - 3 предмети національного мульти­предмет­ного тесту (українська мова; мате­ма­тика; історія України) або 3 зазначені пред­мети з сертифікату зовнішнього неза­леж­ного оціню­вання 2019, 2020 та 2021 років на вибір вступ­ника;
2 - 2 предмети національного мульти­предмет­ного тесту (українська мова; мате­мати­ка або історія України) або 2 зазначені предмети з серти­фіка­ту зовнішнього незалеж­ного оціню­вання 2019, 2020 та 2021 років на вибір вступника;
3 - фаховий іспит, що проводить університет;
4 - магістерський тест навчальної компе­тент­нос­ті;
5 - магістерський комплексний тест;
6 - єдине фахове вступне випробування;
7 - єдиний вступний іспит з іноземної (анг­лійсь­кої, німецької, французької або іспансь­кої) мови;
8 - при вступі на навчання за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю - зарахування відбувається на 3 курс;
9 - зазначена категорія осіб повинна виконати умови щодо вивчення додаткових обов’язкових навчальних компонентів індивідуального нав­чаль­ного плану за переліком навчаль­них дисци­плін, що включені додатково до навчаль­ного плану відповідної спеціальності, на під­ставі отримання додаткових освітніх послуг, наданих університетом.
 


Умови доступності університету для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Університет створює можливість для навчання осіб з особливими освітніми потребами та забезпечує безперешкодний доступ до навчальних приміщень та іншої інфраструктури для осіб, які належать до маломобільних груп населення (далі – МГН), з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, а саме:

  • можливість безбар’єрного пересування по прилеглій території;
  • можливість безперешкодного під’їзду автомобільного транспорту до головного (центрального), а також до спеціально обладнаного входу до будівлі;
  • можливість доступу до приміщень актового залу через відповідний окремий вхід, обладнаний пандусом;
  • можливість безбар’єрного доступу до навчальних приміщень з боку головного (центрального) входу, поруч із вхідними дверима якого обладнано кнопкою виклику персоналу з доступом до неї з інвалідного візка;
  • можливість безперешкодного доступу до кабінетів та інших приміщень на першому поверсі для осіб, які мають інвалідність або відносяться до МГН: відсутність дверних порогів або низькі пороги, коридор достатньої ширини, входи, виходи та двері на поверсі, де розташовані навчальні приміщення, забезпечують доступність для МГН та людей з особливими потребами;
  • можливість використання на першому поверсі санвузла, спеціально обладнаного для потреб осіб з інвалідністю та інших МГН.

Крім того, в навчальних приміщеннях, санвузлі та коридорі присутня базова візуальна інформація – настінні позначення та знаки; в навчальних приміщеннях та коридорі застосовується використання контрастних кольорів для орієнтування людей зі зниженим зором.

З повним текстом Висновку щодо доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами можливо ознайомитися за ПОСИЛАННЯМ.


Понад 75% науково-педагогічних праців­ників, які забезпечують освітній процес в університеті, мають наукові ступені та вчені звання.

Висока професійна майстерність науково-педагогічних праців­ників дозволяє вести підготовку високо­кваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів, менед­жерів турис­тичних під­приємств, фахівців з готель­ного обслуго­вування та менеджерів закладів ресторан­ного госпо­дарства на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкуренто­здатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успіш­ного праце­влаштування після закін­чення універ­ситету на під­приємствах як дер­жав­ного, так і приват­ного сектору еко­но­міки.

Отримавши диплом про здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю, випускники університету можуть пра­цю­вати на посадах:

«Право» – помічник приват­ного вико­навця; секре­тар колегії судо­вої, секре­тар судо­вого засідан­ня, секре­тар суду; поміч­ник адво­ката, поміч­ник нота­ріуса, поміч­ник судді, поміч­ник юриста; інспек­тор право­охорон­них орга­нів та фахі­вець із дізнан­ня; фахі­вець кримі­нально-вико­навчої служ­би; спеціа­ліст-юрис­консульт*; адво­кат*; юрист*; проку­рор*; консуль­тант науко­вий (право­знавство)*; суддя*; дізна­вач*; експерт (органи внутріш­ніх справ)*; інспек­тор*; опер­уповнова­жений*; слід­чий*; інспек­тор праці (право­вий)*;

«Психологія» – інструк­тор з трудо­вої адап­тації, інструк­тор з трудо­вої тера­пії; асис­тент викла­дача з соціаль­ної педаго­гіки, асис­тент вчи­теля-реабілі­толога; мето­дист з профе­сійної реабі­літації; фахі­вець з корпо­ратив­ного управ­ління; органі­затор з персо­налу, фахі­вець з найму робо­чої сили; фахі­вець з інтер­в’ювання; фахі­вець з вирі­шення конфлік­тів; профе­сіонал у галузі психо­логії*; пси­холог*; викла­дач закла­ду вищої освіти*;

«Туризм» – органі­затор туристич­ної і готель­ної діяль­ності, фахі­вець з готель­ного обслуго­вування, фахі­вець з туристич­ного обслуго­вування, фахі­вець з конфе­ренц-сервісу, фахі­вець із спеціалі­зованого обслуго­вування; профе­сіонал в галузі туриз­му, готель­ної, ресто­ранної та сана­торно-курорт­ної справи (випуск­ники можуть працю­вати у підроз­ділах з туриз­му органів держав­ної влади та місце­вого самовряду­вання; суб’єктах туристич­ної діяль­ності, у тому числі у туропера­торах та туристич­них аген­ціях; екскур­сійних бюро тощо)*;

«Готельно-ресторанна справа» – органі­затор туристич­ної і готель­ної діяль­ності, фахі­вець з готель­ного обслуго­вування, фахі­вець з туристич­ного обслуго­вування, фахі­вець з конфе­ренц­сервісу, фахі­вець із спеціалі­зованого обслуго­вування; інструк­тор з навчання закладу ресто­ранного госпо­дарства; майстер ресто­ранного обслуго­вування, майстер ресто­ранного обслуго­вування (вод­ний транс­порт); праців­ник закладу ресто­ранного госпо­дарства.

* - після здобуття ступеня магістра.

Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для здійснення освітнього процесу, побуту й відпочинку студентів. До послуг студентів трьох­поверховий нав­чаль­ний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним облад­нанням та вільним досту­пом до мережі Інтернет, буфет, їдальня, медич­ний кабінет тощо. Студенти мають можли­вість посели­тися в гурто­житку. Загаль­на площа мате­ріаль­но-технічної бази універ­ситету складає понад 5000 м2.

Головною особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що студенти, які будуть здобувати освіту за обраною спеціальністю (денна форма), одночасно за їх бажанням мають можливість отримати другу вищу освіту (заочна форма) із знижкою в оплаті за навчання 40%. До того ж, враховуючи важку фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, керівництво університету розглядає звернення студентів та їх батьків щодо можливості поетапної оплати за навчання, вартість якого значно нижча ніж в інших вишах з аналогічних спеціальностей.

Необхідно також відзначити, що до кожного студента в університеті ставляться як до особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування в студента професійної мотивації та успішне входження у середовище тих, хто навчається.

Теоретичні знання студентів, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків закріплюються і вдосконалю­ються кожного року під час проход­ження навчальної практики.

Дозвілля студентів забезпечено можли­вістю творчо само­реалізову­ватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в універ­ситеті науково-практичні гуртки та спор­тивні секції: Центр психологічної допомоги, Юридична клініка, Туристична студія, секції фітнесу, дитячий клуб, студія танців та тренажерна зала.

Студенти науко­вих гурт­ків універ­ситету успіш­но до­во­дять свою здат­ність прово­дити науково-дос­лідну роботу шля­хом участі у ре­гіо­нальних та між­на­родних кон­ферен­ціях та семі­нарах. Яскравим прикла­дом у спор­тивних досяг­неннях студент­ства нашого універ­ситету є пере­мога Давида Хорави, яку він здобув у перший день Паралім­пійських ігор-2012 у Лондоні та виборов першу Золоту медаль в чоло­вічому дзюдо в категорії до 66 кг.

Після закінчення університету студенти отримують Диплом про вищу освіту державного зразка та Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT. Протягом навчання студентам денної форми надається гуртожиток і відстрочка від призову до армії, а також здійснюється військова підготовка за програмою офіцерів запасу (за бажанням).

Впроваджено гнучку систему знижок та заохочень в оплаті за навчання.

Вважаєш, що вища освіта – запорука твого майбутнього?
Тоді тобі до Дніпровського гуманітарного університету!

 

Наша адреса:
Дніпровський гуманітарний університет, вул. Василя Сліпака, 35 А, м. Дніпро, 49033

 

Контактні телефони:
+38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21 – приймальна комісія
+38 (056) 767-35-24, +38 (067) 568-44-30 – приймальна ректора

 

Viber, Telegram, WhatsApp:
+38 (067) 637-58-15

E-mail: 
vstupdgu@ukr.net – приймальна комісія
mail@dgu.edu.ua – приймальна ректора