• вул. Єрмолової, 35a, м. Дніпро, Україна
  • +38 (056) 767-35-24
  • mail@dgu.edu.ua
  • Приєднуйся:
  •  

Дніпровський гуманітарний універси­тет (до 2017 року – Дніпропетровський гуманітарний універси­тет) – акредито­ваний Акредитаційною комісією України за ІІІ рівнем в цілому та за IV рівнем - за спеціальностями «Психологія», «Право», «Туризм», і має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців зі спеціальностей «Психологія», «Право» («Правознавство»), «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» на першому (бака­лаврському) та другому (магістерсь­кому) рівнях освіти.

Дніпровський гуманітарний універ­ситет знаходиться за адресою: 49033, м. Дніпро, вул. Єрмолової, 35.

ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Історія закладу вищої освіти бере свій початок з 2003 року. У цей рік на підставі рішення загальних зборів засновників від 26 травня 2003 року про створення закладу освіти було проведено реєстрацію Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 09 червня 2003 року. У червні 2003 року університет отримав ліцензію Міністерства освіти і науки про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти.

Новий заклад вищої освіти став дітищем передусім колективу однодумців, не від­сторо­нених осіб, обізнаних з потребами сучасного українського суспільства. Дні­про­петровсь­кий гумані­тарний універ­ситет був створений з метою підго­товки фахівців з вищою юриди­чною і психоло­гічною освітою, а в подаль­шому й освітою у галузі туристич­ного бізнесу для підпри­ємств, органі­зацій і установ регіону.

На першому етапі свого становлення (з 2003-2004 навчального року по 2010-2011 навчальний рік) університет розміщувався на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, так як більшу половину кадрового потенціалу при підготовці фахівців за спеціальністю «Правознавство» складали провідні нау­ково-педаго­гічні праців­ники зазна­ченого закладу вищої освіти. Перші роки існу­вання університету не були лег­кими, але ефективними управлінсь­кими рішен­нями та вмілими діями керівництва було облаштовано надану Дніпро­петровським державним універ­ситетом внутрішніх справ матеріальну базу, на належному рівні організовано освітній процес, налагоджено побут працівників і студентів.

Аудиторії навчального корпусу на вулиці ОрловськійЗ відкриттям напряму підготовки «Психологія», а згодом і «Туризм», кількість студентів, які здобували вищу освіту в університеті, значно збільшилась, і наявна матеріально-технічна база вже не могла задовольнити потреби у забезпеченні навчальними аудиторіями. Тому заснов­никами та керівництвом університету було прийнято рішення про розміщення університету в навчальному корпусі, який розміщувався на вулиці Орловській, 1 Б. І вже 2011-2012 навчальний рік для студентів університету розпочався у новому навчальному корпусі. З цього моменту бере відлік другий етап розвитку університету, що характери­зується авто­ном­ністю, форму­ванням власної страте­гії роз­витку освітньої та нау­кової діяль­ності й органі­заційного меха­нізму, що забез­печує злагод­жену роботу всіх струк­турних підроз­ділів універ­ситету.

З вересня 2019 року Дніпровський гумані­тарний універ­ситет розширює можли­вості для здійснення освітнь­ої діяль­ності і переїжджає на власну базу, яка розта­шована на вулиці Єрмолової, 35.

ОЧІЛЬНИКИ УНІВЕРСИТЕТУ

Першим рек­тором уні­вер­си­тету став Хря­пінсь­кий Пет­ро Ва­силь­ович, док­тор юри­дич­них наук, про­фе­сор, який очо­лю­вав зак­лад осві­ти з 2003 року по 2004 рік.

Народився 10 квітня 1956 року. У 1980 році з відзнакою закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф.Е. Дзер­жинсь­кого. У 2002 році захистив дисер­та­цію на здо­буття нау­кового сту­пеня канди­дата юридич­них наук за спеціаль­ністю 12.00.08 – кримі­нальне право та кримі­нологія; кримі­нально-вико­навче право, у 2010 році – дисер­тацію на здо­буття науко­вого сту­пеня док­тора юридич­них наук за спе­ціаль­ністю 12.00.08 – кримі­нальне право та кримі­нологія; кримі­нально-вико­навче право.
Автор більш ніж 150 наукових та науково-методичних публікацій, серед яких: 7 мо­но­графій, 3 підручника, 5 науково-практичних посібника із грифом МОНУ. Підготував: 4 кандидати юридичних наук, здійснює керівництво 5 аспірантами та 5 здо­бувачами. 

Майже десять років, з 2004 по 2013 рік, на по­са­ді ректора пра­цю­вав Мін­ка Пав­ло Яко­вич, кан­ди­дат юри­дич­них на­ук, до­цент, Від­мін­ник ос­ві­ти Укра­їни.

Народився 20 липня 1949 року. Закінчив Київську вищу школу Міністерства внутрішніх справ СРСР у 1978 році, а у 1986 році – Академію Міністерства внутрішніх справ СРСР. «Відмінник міліції», Павло Якович Мінка, присвятив значну частину свого життя роботі у органах Міністерства внутрішніх справ, пройшовши нелегкий шлях від інспектора карного розшуку до першого заступника начальника Управ­ління внутрішніх справ.

З 2000 року перейшов працювати в систему вищої освіти. Має близько 90 публікацій наукового та навчально-мето­дичного характеру, декілька під­руч­ників та навчальних посібників з грифом Міні­стерства освіти України. За багаторічну сумлінну працю нагороджений урядовими нагородами та відзнаками Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та місцевих органів самоврядування.

Ректор університету з 2013 по 2018 рр. Негодченко О.В., доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

З грудня 2013 року по листопад 2018 року університет очолював Негодченко Олек­сандр Володимирович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.

Внесок Негодченка О.В. у розбудову вітчизняної освіти та науки неможливо переоцінити: понад 180 наукових та навчально-методичних праць; більш, ніж 30 здобувачів, які здійснили захист канди­датських і докторсь­ких дисер­тацій під його науковим керів­ництвом та консуль­туванням; участь у редак­ційних колегіях юридичних видань «Законо­давство України: науково-практичні коментарі», «Науковий вісник Дніпро­петровського універ­ситету внутріш­ніх справ», «Право і суспільство»; членство у Науковій раді МВС і Раді ректорів Придніпровського регіону, Раді ректорів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, Експертній раді ДАК з права, Науково-методичній комісії з права МОН України.

Блискучий організатор освітньої галузі та висококваліфікований керівник, наставник науково-педагогічних кадрів, відомий вітчизняний вчений у галузі права, життя якого, на жаль, трагічно обірвалося у 2018 році.

Ректор університету Кисельов О.О., кандидат юридичних наук, доцент

З 12 лютого 2019 року по 31 жовтня 2020 року Дніпровський гума­ні­тар­ний уні­вер­си­тет очо­лював Ки­сельов Олек­сандр Олек­санд­рович, кан­дидат юри­дич­них наук, до­цент.

Народився 30 квітня 1956 року. З 1976 по 2008 роки проходив службу в органах внутрішніх справ. Закінчив Мінську вищу школу МВС СРСР (1980 рік) та Академію МВС СРСР (1991 рік).

Працював на посадах нау­ково-педа­гогіч­них праців­ників, керів­ника кафедр та факуль­тетів у Донець­кому юридич­ному інсти­туті та Дніпро­петровсь­кому держав­ному універ­ситеті внутріш­ніх справ. У 2014-2019 роках працю­вав у Дні­провському гумані­тарному універ­ситеті на посаді проректора з навчальної роботи.

У 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Вчене зван­ня доцен­та здобув у 2001 році.

Автор понад 40 наукових робіт. Науковий керівник 3 здобувачів, які захистили дисертацію кандидата юридичних наук. Стаж науково-педагогічної діяльності більше 30 років.

12 січня 2021 року відбулися вибори, за результатами яких обрано ректором Кириченка Олега Вікторовича, доктора юридичних наук, професора.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна кількість здобувачів вищої освіти складає понад 1450 осіб. На кафедрах університету працюють понад 70 науково-педагогічних працівників.

Сукупний ліцензований обсяг прийому – 695 осіб.

Університет має достатню матеріально-технічну базу для забезпечення належних умови реалізації освітнього процесу, побуту і відпочинку студентів. До їх послуг трьохповерховий навчальний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним облад­нанням та вільним доступом до мережі Інтернет, буфет, їдальня, медичний кабінет тощо. Загальна площа мате­ріаль­но-технічної бази університету складає понад 5000 м2.

Освітній процес в університеті забез­печують 16 докторів наук, професорів та 38 кандидатів наук, доцентів. Питома вага фахівців з науковими ступенями і вченими званнями серед науково-педагогічних працівників становить понад 75 %.

Висока професійна майстерність викла­дачів дозволяє здійснювати підготовку високо­кваліфікованих фахівців – май­бутніх юристів, психологів, менеджерів туристичних підприємств і фахівців з готельної та ресторанної справи – на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успішного працевлаштування по завершенню навчання в університеті на підприємствах як державного, так і приватного сектора економіки.

Святкування 10-річчя Дніпровського гуманітарного університету, 2013 рік

ФАКУЛЬТЕТИ ТА КАФЕДРИ

Сьогодні в університеті функціонують факультет права та психології, факультет туризму та готельно-ресторан­ної справи та факультет заочного навчання, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями «Право», «Психологія», «Туризм» та «Готельно-ресторанна спра­ва».

Освітній процес забезпечують шість кафедр, з яких три підпорядковані факультету права та психології:
- кафедра права,
- кафедра психології,
- кафедра соціально-гуманітарних дисциплін,

та три – факультету туризму та готельно-ресторанної справи:
- кафедра економіки та менеджменту туристичної діяльності,
- кафедра готельно-ресторанного бізнесу,
- кафедра прикладної лінгвістики
.

Кафедри університету є основною ланкою забезпечення освітнього процесу за всіма напрямами, оскільки саме ці структурні підрозділи безпосередньо розробляють науково-методичні матеріали та забез­печують їх втілення в життя. Науковці кафедр проводять дослідження з правових, історичних, психологічних і соціально-економічних проблем стано­влення та розвитку країни в ринкових умовах господарювання.

З'їзд юридичних клінік закладів вищої освіти УкраїниНа факультеті права та психології створено Центр юридичної практики, метою якого є забезпечення організації юридичної прак­тики студентів. Безпосередньо діяльність центру зорієнтована на відпрацювання моделі фахівця-юриста. Здійснюють діяльність «Дискусійний юридичний клуб» студентів, студентський гурток «Адвока­тура України», при кожній кафедрі факуль­тету функціо­нують наукові гуртки.

При факультеті створено тренінгову базу для юристів вузькоспеціалізованого напряму роботи в окремих галузях права. Проводяться відповідні тренінги як в режимі он-лайн, так і в режимі реального часу. Створено бізнес-лабораторії для розробки та впровадження ідей студентів юридичного та консалтингового спряму­вання.

У 2014 році Дніпровський гуманітарний університет вступив до Асоціації юридичних клінік України, що дало змогу студентам та викладачам-кураторам юридичної клініки університету отриму­вати найновішу інформацію про правове регулювання, технології та методики юридичної клінічної освіти, практики та консультування, брати участь у кон­ферен­ціях, олімпіадах, конкурсах робіт, а також у тренінгах та тема­тичних школах учас­ників Асоціації юри­дичних клінік України.

Команди юридичних факультетів м. Дніпро - учасники традиційних змагань «Брейн-ринг з права» на базі Дніпровського гуманітарного університету"На факультеті права та психології створено «Психологічний центр», основною метою діяльності якого є проведення психо­логічних тренінгів, гуртків та консультацій для студентів, майстер-класів з підготовки фахівців-психологів, круглих столів з актуальних проблем психології тощо. Психологічний центр ДГУ плідно співпрацює з Центром формування та розвитку особистості м. Дніпро в межах договору про сумісну діяльність за такими напрямками: організація навчально-виробничої практики для студентів; робота гуртків; вдосконалення навчально-мето­дичних програм; проведення конферен­цій, семінарів, тренінгів. Результатом сумісної діяльності є науково-обґрунтована прог­рама творчого розвитку дітей 1-13 років «Світлячок», за якою працюють 6 дитячих центрів нашого міста.

На факультеті туризму та готельно-ресторанної справи при кафедрі економіки та менеджменту туристичної діяльності створено навчально-виробничу туристичну фірму «ДГУ-Тур», метою якого є забезпечення організації проходження практики студентів з метою здобуття необхідних навичок фахівця в сфері туризму. Функціонує «Дискусійний туристич­ний клуб» студентів, основною метою діяльності якого є проведення брей-рингів між командами закладів вищої освіти з підготовки фахівців туризму, круглих столів з актуальних питань функціонування туристичної галузі тощо.

НАУКОВА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-педагогічними працівниками уні­вер­ситету підготовлено і видано друком більше 400 наукових, навчально-методичних праць, серед яких підручники, навчальні посібники, монографії, практичні посібники в тому числі 21 із грифом МОН України.

Запроваджена практика створення між­вузівських творчих колективів учених та викладачів, які за результатами дослід­жень готують кандидатські і докторські дисертації, монографії, підручники, навчальні посібники, методичні розробки щодо забезпечення освітьного процесу.

Викладачі та науковці університету приймають участь у роботі експертних комісій, експертних груп та спеціа­лізо­ваних вчених рад.

Студенти університету беруть активну участь у регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах, семінарах, конкурсах, олім­піадах.

Фахове видання - журнал «Право і суспільство»У 2004 році уні­верситет разом з Національною академією внут­рішніх справ та Всеукраїнським фондом юридич­ної науки ім. академіка В.В. Сташиса, став співзасновником загальнодержавного наукового відання, – журналу «Право і суспільство», який включено до переліку фахових видань ВАК України з юридичних наук. У журналі публікуються статті провідних вітчизняних та іноземних вчених, здійснюється популяризація наукових досліджень з юридичних наук.

У 2015 році журнал «Право і суспільство» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

У 2010 році Університет разом з Інститутом психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України став співзасновником наукових видань – збірника наукових праць «Актуальні проблеми сучасної психології» та збірника наукових праць «Магістерські студії», в яких науково-педагогічні працівники та студенти факультету психології публікують наукові статті з теоретичних та практичних питань та перспектив сучасної психології.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Діяльність університету сприяє налагод­женню партнерства з вітчизня­ними закладами вищої освіти гуманітар­ного напряму і міжнародної науково-методичної співпраці з універ­ситетами, науковими та громадськими організаціями США, Німеччини, Франції, Польщі, Туреччини, Литви, Білорусії та інших країн. Зокрема на базі університету реалізуються спільні навчально-наукові програми з Академією туризму в Анталії (Туреччина), Гуманітарно-економічною академією у Лодзі (Польща), Вищою школою підприємництва та адміністрації в місті Люблін (Польща), Варшавською вищою гуманітарною школою імені Болеслава Пруса (Польща), Вищою школою міжнародних відносин та американістики (Польща), Вищою школою комунікації, політології та міжнародних стосунків в місті Варшава (Польща), Університетом Миколаса Ромеріса (Литва) та Міжнародною академією інформаційних технологій (Білорусь).

Студенти університету проходять практику в компанії „Tez Tour” (м. Анталія, Туреччина)На сучасному етапі відбувається ство­рення конку­ренто­спроможних освітніх програм для входження у зовнішній соціально-освітній простір, розвиток спіль­ної наукової діяльності, органі­зація та прове­дення міжнарод­них науково-прак­тичних конфе­ренцій і семі­нарів, розши­рення договір­них зв’язків з універ­сите­тами Європи, акти­віза­ція акаде­мічної мобіль­ності сту­ден­тів університету, розши­рення їх нав­чання, стажу­вання, навчаль­них практик у закор­донних універ­ситетах.

Впроваджуються такі пріоритетні напрями діяльності університету як: міжнародний студентський і академічний обмін з вишами-партнерами; підготовка науково-педагогічних працівників університету, здатних викладати навчальні дисципліни англійською мовою; залучення іноземних фахівців до роботи в університеті та участь провідних викладачів і науковців у освітній і науковій діяльності закордонних універ­ситетів, наукових установ; кооперація з іншими закладами вищої освіти для розробки спільних міжнародних проектів; подання заявок на гранти.

СПОРТ ТА ДОЗВІЛЛЯ

Виступ танцювального колективу університетуДозвілля студентів забезпечено можли­вістю творчо самореалізо­вуватися у галузі науки, спорту та художньої само­діяльності через наявні в університеті науково-практичні гуртки та спортивні секції.

Давид Хорава – олімпійський чемпіон Пара­олімпійських ігорЯскравим прикладом у спортивних досягненнях студентства універси­тету є перемога Давида Хорави, яку він здобув у перший день Параолімпійських ігор-2012 у Лондоні та виборов першу Золоту медаль в чоловічому дзюдо в категорії до 66 кг.

 

 

 

ОСЕРЕДОК ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

Сформована структура університету, його матеріально-технічна база, потужний кадровий потенціал науково-педагогічних працівників з року в рік дозволяють випускати висококваліфікованих фахівців – бакалаврів і магістрів у галузі психології, права та туризму, добре підготовлених до професійної діяльності.

За 17 років своєї освітньої та наукової діяльності Дніпровський гуманітарний університет став осередком якісної освіти регіону та підготував понад чотири тисячі фахівців, здатних забезпечити вирішення актуальних проблем сьогодення у правовій, гуманітарній і соціально-економічній сферах життя суспільства, застосовуючи на практиці здобуті знання.

Особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що до кожного студента в університеті ставляться як до гідної особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування його професійної мотивації та успішне входження у студентське середовище.

З 2016 року в університеті запроваджено систему соціальноорієнтованих пільг та знижок в оплаті за навчання як для категорій випускників закладів освіти, що мають високі успіхи у навчанні, так і для соціально незахищених категорій населення. Розмір зазначених соціальних пільг абітурієнтам становить від 10 до 100%.

Таким чином, на протязі 17-річної діяльності Дніпровського гуманітарного університету закладено ґрунтовний фундамент, створено основу науково-педагогічного потенціалу сучасного закладу вищої освіти, і очевидно, що позитивні традиції цього процесу мають бути продовжені та розвинені. І, не дивлячись на свій молодий вік, університет впевнено крокує в майбутнє, як перспективний провідний учасник освітнього процесу та наукової сфери.