• Приєднуйся:
 •  

Вступ на навчання для здобуття ступеня бакалавра


На основі повної загальної середньої освіти,
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра

 

Вступники подають заяви:

- в електронній формі за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/;
- у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2019-2021 років чи оцінок національного мульти­предметного тесту);
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народ­ження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту й у базі даних учасників націо­наль­ного мультипредметного тесту, сформованій на основі бази даних учасників зовнішнього незалежного оцінювання, сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запро­вадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Для реалізації права на вступ за результатами індивідуальної усної співбесіди з конкурсних предметів в університеті (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає оригінал(и) документа(ів), що підтверджують право вступника на спеціальні умови участі у конкурсному відборі, до приймальної комісії одного із обраних закладів вищої освіти.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призов­ників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО;
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за інд­ивідуальною усною співбесідою, на участь у конкурсі за результатами інди­відуаль­ної усної співбесіди на основі повної загальної середньої освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або пере­селилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тим­часово не здійснюють свої повно­важення, подають документи з ураху­ванням особливостей, передбачених нака­зом № 271.

Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка державного підпри­ємства «Інфоресурс» про його здобуття, зокрема без подання додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень).

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військо­вого квитка або тимчасового посвід­чення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про припис­ку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

На основі ступеня бакалавра, магістра,
освітньо-кваліфікайційного рівня спеціаліста

Вступники подають заяви у паперовій формі.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – війсь­кового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.


Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра


 

Вступники подають заяви:

- в електронній формі за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/;
- у паперовій формі:

 • для реалізації права на вступ за індивідуальною усною співбесідою в університеті;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запро­вадження фотополімерних техно­логій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призов­ників – посвідчення про припис­ку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО;
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за індивідуальною усною співбесідою під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рів­ня спеціаліста) замість магістерсь­кого тесту навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу;
 • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – війсь­кового квитка або тимчасового посвід­чення військовозобов’язаного, а для призов­ників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.