• Приєднуйся:
 •  

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра за певною освітньою програмою та можливість обміркувати й аргументувати своє рішення, утвердитись у своєму переконанні або змінити свою думку.

 


Подання мотиваційних листів


Мотиваційні листи подаються вступниками під час подачі заяви на вступ на навчання у терміни, визначені у розділі V Правил прийому.

Подання мотиваційного листа вступником є обов’язковою умовою допуску до участі в конкурсному відборі для здобуття всіх рівнів освіти, за всіма спеціальностями та формами здобуття освіти.

Мотиваційні листи подаються вступниками:

 • через особистий електронний кабінет вступника в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
 • особисто до Приймальної комісії у разі подання заяви в паперовій формі;
 • на електронну пошту Приймальної комісії (vstupdgu@ukr.net) з обов’язковим позначенням у темі листа прізвища, ім’я та по-батькові вступника (наприклад: мотиваційний лист – Дмитренко Василь Олександрович).

У випадку подання заяв на вступ на одну спеціальність (освітню програму), але за різними формами здобуття освіти, вступник може подавати один і той самий мотиваційний лист.

 


Вимоги до мотиваційного листа, рекомендації щодо змісту та структури мотиваційного листа


Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст, відповідно до вимог жанру. В листі неприпустимим є наявність емоційного відтінку, необхідно прагнути стриманості, розважливості, серйозності, практичності, також необхідно уникати орфографічних і стилістичних помилок.

Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.

Обсяг мотиваційного листа становить 1 сторінка аркушу А4. Структура мотиваційного листа повинна містити «шапку», звертання, вступну, основну та заключну частини.

Зміст та структура мотиваційного листа:

 • у правому верхньому куті листа необхідно вказати відомості про адресата (Голові Приймальної комісії Дніпровського гуманітарного університету професору Олегу КИРИЧЕНКУ) та адресанта (власне ім’я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, дані щодо вступу тощо);
 • у звертанні привертається увага адресата (наприклад: «Шановний Олеже Вікторовичу!»);
 • у вступній частині вказується мета написання мотиваційного листа, інформація про вступника, джерело інформації про Дніпровський гуманітарний університет, спеціальність (освітню програму);
 • в основній частині наводиться опис особистих якостей, здібностей, досягнень, тощо, які роблять вступника найкращим кандидатом з поміж інших для вступу на обрану спеціальність (освітню програму). Ця частина складається з двох-трьох абзаців і розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, вказується мета вступу на обрану спеціальність (освітню програму) та очікувані здобутки, пояснюються причини обрання Університету тощо. Це свідчить про мотивацію та усвідомлення вибору освітньої програми для здобуття відповідного рівня вищої освіти. Наводяться академічні та соціальні здобутки з певних предметів, які пов’язані з освітньою програмою (успіхи в навчанні, спорті, участь у проєктах, конкурсах, володіння іноземними мовами тощо);
 • заключна частина має підтверджувати готовність вступника навчатися і вказує на його впевненість у правильному виборі освітньої програми та кар’єрні очікування вступника.

При вступі на другий (магістерський) рівень освіти, вступник може надати інформацію про свої наукові досягнення відповідно до освітньої програми, досвід практичної роботи за спеціальністю.

 


Критерії оцінювання мотиваційних листів


Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є:

 • рівень мотивації щодо вступу до Дніпровського гуманітарного університету на відповідну спеціальність (освітню програму);
 • наявність чіткої структури;
 • рівень усвідомлення відповідності якостей вступника вимогам щодо майбутньої спеціальності;
 • наявність досягнень, що відповідають змісту і вимогам освітньої програми;
 • обсяг розкриття мотивації щодо вибору закладу вищої освіти, спеціальності (освітньої програми), використання здобутих знань у майбутньому та подальшому працевлаштуванні;
 • наявність/відсутність орфографічних і стилістичних помилок.

 

Більше інформації щодо оформлення та написання мотиваційного листа на сайті Освіта.ua 

 


ДОКУМЕНТИ

Положення про мотиваційний лист вступника до ДГУ
Зразок оформлення мотиваційного листа