• Приєднуйся:
  •  

Доктор юридичних наук, професор Кириченко Олег Вікторович є ректором Дніпровського гуманітарного університету з січня 2021 року.

Кириченко О.В. народився 3 липня 1975 року у м. Запоріжжя. Проходив службу в органах внутрішніх справ з жовтня 1992 р. по листопад 2015 р. (полковник міліції у відставці). У 1994 р. закінчив Дніпропетровське училище міліції МВС України, а у 1999 р. – Запорізький юридичний інститут МВС України. Працював в оперативних підрозділах Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Запорізькій області (1994-1999 рр.), навчався в ад’юнктурі (1999-2002 рр.) та працював на кафедрі кримінального права та кримінології (2002-2007 рр.) Запорізького юридичного інституту МВС України. З 2007 по 2015 рр. обіймав посади начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки Запорізького юридичного інституту та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а з 2016 р. по липень 2020 р. – завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

З 23 липня 2020 р. призначений на посаду першого проректора Дніпровського гуманітарного університету, а з 13 січня 2021 р. – ректором університету. З 2 вересня 2020 р. працює в університеті за сумісництвом на посаді професора кафедри права.

Є консультантом (експертом) Центру криміналістичних досліджень юридичного факультету Університету Матея Бела (м. Банська Бистриця, Словацька Республіка).

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, а у 2016 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. У 2007 р. отримав вчене звання «доцент» кафедри кримінального права та кримінології, у 2021 р. – вчене звання «професор» кафедри права.

Є автором (співавтором) понад 160 наукових та навчальних робіт, у тому числі 7 монографій, одного підручника (з грифом Міністерства внутрішніх справ України) та 9 навчальних посібників (з них 4 – з грифом Міністерства освіти і науки України).

Приймав участь у міжнародних науково-практичних заходах, які відбувалися за межами країни, з доповідями з актуальних проблем протидії злочинності: м. Мост (Чеська Республіка, 2017 р.), м. Астана (Республіка Казахстан, 2019 р.), м. Братислава (Республіка Словаччина, 2020 р.). За запрошенням Міністерства Енергетики США прийняв участь у Міжнародному семінарі з виявлення, розслідування і кримінального переслідування злочинів, пов’язаних з хімічними, біологічними, радіоактивними та ядерними матеріалами (м. Братислава Республіки Словаччини, 2018 р.).

Під його керівництвом здобувачами (аспірантами, ад’юнктами) захищено 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальностей 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право та 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, а також одна дисертація на здобуття ступеня доктора філософії (спеціальність 081 «Право», галузь знань 08 Право). На сьогодні здійснює керівництво 4 здобувачами наукового ступеня доктора юридичних наук та доктора філософії.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад Харківського національного університету внутрішніх справ та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Неодноразово заохочувався Міністерством внутрішніх справ України, Дніпропетровською та Запорізькою обласними державними адміністраціями, Дніпропетровською та Запорізькою обласними радами.

Doctor of Law, Professor Kyrychenko Oleh Viktorovych has been working as the Rector of the Dnipro University of Humanities since January, 2021.

Kyrychenko O.V. was born on July 3, 1975 in the city of Zaporizhzhia.

He was serving in the police from October 1992 to November 2015 (Colonel of Police in retirement). In 1994 he graduated from the Dnipropetrovsk Police School of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, and in 1999 – Zaporizhzhia Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. He worked in the operational units of the Combating Organized Crime Department of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in Zaporizhzhia region (1994-1999), did the postgraduate course (1999–2002) and worked at the Department of Criminal Law and Criminology (2002–2007) in Zaporizhzhia Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. From 2007 to 2015 he held the positions of the Head of the Department of Operative and Investigative Activities and Special Technology in Zaporizhzhya Law Institute and Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, and from 2016 to July 2020 he was the Head of the Department of Operational and Investigative Activities in Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs.

From July 23, 2020 he was appointed to the position of the First Vice-Rector of the Dnipro University of Humanities, and from January 13, 2021 – the Rector of the university. Since September 2, 2020 he has been working part-time at the University as a Professor of the Department of Law.

He is a consultant (expert) of the Center for Forensic Research, Faculty of Law, Matej Bel University (Banská Bystrica, Slovak Republic).

In 2005 he defended his dissertation for the degree of Candidate of Law in the speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal Executive law, and in 2016 – a dissertation for the degree of Doctor of Laws in the speciality 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminology; Forensic examination; Operational and Investigative Activities. In 2007 he received the academic title of «Associate Professor» of the Department of Criminal Law and Criminology, in 2021 – the academic title of «Professor» of the Department of Law.

He is the author (co-author) of more than 160 scientific and educational works, including 7 monographs, one textbook (stamped by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine) and 9 textbooks (4 of them – stamped by the Ministry of Education and Science of Ukraine).

He participated in international scientific and practical events abroad, with reports on topical issues of crime prevention: the city of Most (Czech Republic, 2017), the city of Astana (Republic of Kazakhstan, 2019), the city of Bratislava (Slovak Republic, 2020). At the invitation of the US Department of Energy, he took part in the International Seminar on Detection, Investigation and Prosecution of Crimes Related to Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Materials (Bratislava, Slovak Republic, 2018).

Under his leadership, applicants (postgraduate students, adjuncts), defended 11 dissertations for the degree of a Candidate of Legal Sciences in specialties 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Criminal Executive law and 12.00.09 – criminal procedure and criminology; forensic examination; operational and investigative activities, as well as one dissertation for the degree of Ph.D.(specialty 081 «Law», branch of knowledge 08 Law). Today he supervises 4 candidates for the degree of Doctor of Laws and Doctor of Philosophy.

He is a member of two specialized academic councils of Kharkiv National University of Internal Affairs and Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs for the defense of dissertations for the degree of Doctor of Laws.

He was repeatedly encouraged by the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regional state administrations, Dnipropetrovsk and Zaporizhzhia regional councils.