• Приєднуйся:
  •  

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!
ВАШЕ МАЙБУТНЄ У ВАШІЙ ОСВІТІ!


Контакти приймальної комісії: +38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21


Дніпровський гуманітарний університет – приватний заклад вищої освіти, який, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, переоформленої наказами МОН України від 19.04.2021 № 49-л, 28.04.2021 № 53-л та 20.06.2022 № 115-л має право на провадження освітньої діяль­ності у сфері вищої освіти з підго­товки фахівців і здійснює набір у 2023 році за спеціаль­ностями (освіт­німи програ­мами):

Спеціаль­ність А* Ліцензований обсяг прийому на курс**
Денна форма Заочна форма
1 2 3 1 2 3
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА
053 Психо­логія так 60 15 - 30 20 -
081 Право так 35 15 10 25 25 7
241 Готельно-ресто­ранна справа так 35 10 - 20 12 -
242 Туризм і рекреація так 25 15 - 20 8 -

* - наявність акредитації освітньої програми (з більш детальною інформацією можна озна­йоми­тися у реєстрі суб'єктів освітньої діяльності)
** - з більш детальною інформацією щодо обсягів вступу на конкурсні пропозиції можна озна­йоми­тися у додатках 1-5 Правил прийому до універ­сите­ту


Перелік конкурсних предметів


Вступ за результатами складання національного мультипредметного тесту 2023, 2022 року

Спеціаль­ність Конкурсний предмет Мін. КБ
1 2 3
на основі повної загальної середньої освіти, на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра1
053 Психо­логія
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм і рекреація
Укра­їнська мова Матема­тика Історія України / Іноземна мова / Біологія / Фізика / Хімія 100
081 Право 120

 

Вступ за результатами складання зовнішнього незалежного оцінювання 2021, 2020 року

Спеціаль­ність Конкурсний предмет Мін. КБ
1 2 3
на основі повної загальної середньої освіти2
053 Психологія Укра­їнська мова (Укра­їнська мова та літе­ра­тура) Матема­тика Історія України / Іноземна мова / Біологія / Фізика / Хімія / Географія 100
081 Право Історія України Матема­тика / Іноземна мова 120
241 Готельно-ресто­ранна справа Іноземна мова Історія України / Матема­тика / Біологія / Фізика / Хімія / Географія 100
242 Туризм і рекреація 100
на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра3
053 Психологія Укра­їнська мова (Укра­їнська мова та літе­ра­тура) Історія України / Матема­тика / Іноземна мова / Біологія / Фізика / Хімія / Географія 100
081 Право5 120
241 Готельно-ресто­ранна справа 100
242 Туризм і рекреація 100

 

Вступ за фаховими іспитами, що проводить університет

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Мін. КБ
на основі ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста
053 Психо­логія Загальна психологія4 100
081 Право Теорія держави та права4 100
241 Готельно-ресто­ранна справа Економічна теорія4 100
242 Туризм Економічна теорія4 100

1 - три предмети національного мульти­предмет­ного тесту: українська мова, математика – обов’язкові предмети; історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія – один предмет на вибір вступника;
2 - три предмети зовнішнього незалежного оцінювання: українська мова (українська мова та література), математика (053 Психологія) / історія України (081 Право) / іноземна мова (241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм і рекреація) – обов’язкові предмети; історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія
 – один предмет на вибір вступника;
3 - два предмети зовнішнього незалежного оцінювання: українська мова (українська мова та література) – обов’язковий предмет; історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія, географія – один предмет на вибір вступника;
4 - фаховий іспит або співбесіда, що проводить університет;

5 - на другий курс приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра за спеціальностями 081 Право або 5.03040101 Правознавство;

 


Понад 75% науково-педагогічних праців­ників, які забезпечують освітній процес в університеті, мають наукові ступені та вчені звання.

Висока професійна майстерність науково-педагогічних праців­ників дозволяє вести підготовку високо­кваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів, менед­жерів турис­тичних під­приємств, фахівців з готель­ного обслуго­вування та менеджерів закладів ресторан­ного госпо­дарства на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкуренто­здатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успіш­ного праце­влаштування після закін­чення універ­ситету на під­приємствах як дер­жав­ного, так і приват­ного сектору еко­но­міки.

Отримавши диплом про здобуття вищої освіти за відповідною спеціальністю, випускники університету можуть пра­цю­вати на посадах:

«Право» – помічник приват­ного вико­навця; секре­тар колегії судо­вої, секре­тар судо­вого засідан­ня, секре­тар суду; поміч­ник адво­ката, поміч­ник нота­ріуса, поміч­ник судді, поміч­ник юриста; інспек­тор право­охорон­них орга­нів та фахі­вець із дізнан­ня; фахі­вець кримі­нально-вико­навчої служ­би;

«Психологія» – інструк­тор з трудо­вої адап­тації, інструк­тор з трудо­вої тера­пії; асис­тент викла­дача з соціаль­ної педаго­гіки, асис­тент вчи­теля-реабілі­толога; мето­дист з профе­сійної реабі­літації; фахі­вець з корпо­ратив­ного управ­ління; органі­затор з персо­налу, фахі­вець з найму робо­чої сили; фахі­вець з інтер­в’ювання; фахі­вець з вирі­шення конфлік­тів; профе­сіонал у галузі психо­логії*; пси­холог*; викла­дач закла­ду вищої освіти*;

«Туризм і рекреація» – органі­затор туристич­ної і готель­ної діяль­ності, фахі­вець з готель­ного обслуго­вування, фахі­вець з туристич­ного обслуго­вування, фахі­вець з конфе­ренц-сервісу, фахі­вець із спеціалі­зованого обслуго­вування; профе­сіонал в галузі туриз­му, готель­ної, ресто­ранної та сана­торно-курорт­ної справи (випуск­ники можуть працю­вати у підроз­ділах з туриз­му органів держав­ної влади та місце­вого самовряду­вання; суб’єктах туристич­ної діяль­ності, у тому числі у туропера­торах та туристич­них аген­ціях; екскур­сійних бюро тощо)*;

«Готельно-ресторанна справа» – органі­затор туристич­ної і готель­ної діяль­ності, фахі­вець з готель­ного обслуго­вування, фахі­вець з туристич­ного обслуго­вування, фахі­вець з конфе­ренц­сервісу, фахі­вець із спеціалі­зованого обслуго­вування; інструк­тор з навчання закладу ресто­ранного госпо­дарства; майстер ресто­ранного обслуго­вування, майстер ресто­ранного обслуго­вування (вод­ний транс­порт); праців­ник закладу ресто­ранного госпо­дарства.

Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для здійснення освітнього процесу, побуту й відпочинку студентів. До послуг студентів трьох­поверховий нав­чаль­ний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним облад­нанням та вільним досту­пом до мережі Інтернет, буфет, їдальня, медич­ний кабінет тощо. Студенти мають можли­вість посели­тися в гурто­житку. Загаль­на площа мате­ріаль­но-технічної бази універ­ситету складає понад 5000 м2.

Головною особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що студенти, які будуть здобувати освіту за обраною спеціальністю (денна форма), одночасно за їх бажанням мають можливість отримати другу вищу освіту (заочна форма) із знижкою в оплаті за навчання до 40%. До того ж, враховуючи важку фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, керівництво університету розглядає звернення студентів та їх батьків щодо можливості поетапної оплати за навчання, вартість якого значно нижча ніж в інших вишах з аналогічних спеціальностей.

Необхідно також відзначити, що до кожного студента в університеті ставляться як до особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування в студента професійної мотивації та успішне входження у середовище тих, хто навчається.

Теоретичні знання студентів, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків закріплюються і вдосконалю­ються кожного року під час проход­ження навчальної практики.

Дозвілля студентів забезпечено можли­вістю творчо само­реалізову­ватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в універ­ситеті науково-практичні гуртки та спор­тивні секції: Центр психологічної допомоги, Юридична клініка, Туристична студія, секції фітнесу, дитячий клуб, студія танців та тренажерна зала.

Студенти науко­вих гурт­ків універ­ситету успіш­но до­во­дять свою здат­ність прово­дити науково-дос­лідну роботу шля­хом участі у ре­гіо­нальних та між­на­родних кон­ферен­ціях та семі­нарах. Яскравим прикла­дом у спор­тивних досяг­неннях студент­ства нашого універ­ситету є пере­мога Давида Хорави, яку він здобув у перший день Паралім­пійських ігор-2012 у Лондоні та виборов першу Золоту медаль в чоло­вічому дзюдо в категорії до 66 кг.

Після закінчення університету студенти отримують Диплом про вищу освіту державного зразка та Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT. Протягом навчання студентам денної форми надається гуртожиток і відстрочка від призову до армії, а також здійснюється військова підготовка за програмою офіцерів запасу (за бажанням).

Впроваджено гнучку систему знижок та заохочень в оплаті за навчання.

Вважаєш, що вища освіта – запорука твого майбутнього?
Тоді тобі до Дніпровського гуманітарного університету!

 

Наша адреса:
Дніпровський гуманітарний університет, вул. Василя Сліпака, 35 А, м. Дніпро, 49033

 

Контактні телефони:
+38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21 – приймальна комісія
+38 (056) 767-35-24, +38 (067) 568-44-30 – приймальна ректора

 

Viber, Telegram, WhatsApp:
+38 (067) 637-58-15

E-mail: 
vstupdgu@ukr.net – приймальна комісія
mail@dgu.edu.ua – приймальна ректора