• вул. Єрмолової, 35 А, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  

Вчена рада Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет» є вищим колегіальним органом управління закладу вищої освіти, який утворюється і функціонує відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», інших правових актів з питань вищої освіти та науки, Статуту Університету.
Діяльність Вченої ради Університету ґрунтується на оптимальному поєднанні засад колегіальності, рівності та гласності, яка спрямовується на визначення перспективних напрямків розвитку і діяльності Університету, об’єднання зусиль колективу Університету з метою забезпечення вимог змісту, обсягу та рівня освітньої й фахової підготовки, що встановлюються державними стандартами вищої освіти, розвитку наукових досліджень і впровадження їх результатів в освітній діяльності Університету.

Повноваження Вченої ради Університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 • розробляє і подає Конференції трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і звіт Університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, інших науково-педагогічних працівників, директора бібліотеки;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітньої діяльності, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує Правила прийому на навчання в Університеті;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності, видавничої діяльності та звітів про їх виконання;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента, старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • ухвалює рішення щодо присвоєння особам, які мають видатні заслуги перед закладом вищої освіти, почесних звань Університету;
 • ухвалює рішення щодо позачергового скликання зборів трудового колективу та бере участь у формуванні її порядку денного;
 • ухвалює рішення щодо виділення коштів органам студентського самоврядування;
 • затверджує символіку та атрибутику Університету;
 • ухвалює у межах чинного законодавства України рішення з інших основоположних питань діяльності Університету.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ДГУ

Торяник Володимир Миколайович

 
Голова
Завідувач науково-дослідної лабораторії з актуальних проблем гуманітарних наук
Доктор політичних наук, професор
+38 (056) 767-35-19, +38 (067) 820-50-92
Кабінет: 322
Лісний Дмитро Вячеславович


 
Учений секретар
Помічник ректора з міжнародних зв'язків
Кандидат юридичних наук, доцент
+38 (094) 911-05-24
Кабінет: 203

ПІБ Посада, науковий ступінь та вчене звання
Кириченко
Олег Вікторович
ректор, доктор юридичних наук, професор
Алфьорова
Тетяна Миколаївна
проректор з навчальної та наукової роботи, кандидат юридичних наук, доцент
Швіндіна
Ірина Іванівна
завідувач бібліотекою
Алєксєєнко
Вікторія Вікторівна
головний бухгалтер
Кириченко
Оксана Олександрівна
ВО начальника відділу кадрів
Кузьменко
Вячеслав Віталійович
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор
Крашеніннікова
Тетяна Валеріївна
завідувач кафедри прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук, доцент
Лежнєва
Тетяна Миколаївна
завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент
Негодченко
Вадим Олександрович
професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор
Пріснякова
Людмила Макарівна
завідувач кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент
Деркач
Лідія Миколаївна
професор кафедри психології, доктор психологічних наук, професор
Спіріна
Ірина Дмитрівна
професор кафедри психології, доктор медичних наук, професор
Сахарова
Катерина Олександрівна
старший викладач кафедри психології, доктор філософії
Тесленко
Тетяна Вікторівна
завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, кандидат економічних наук, доцент
Джинджоян
Володимир Вергарович
професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, доктор економічних наук, доцент
Сазонець
Ігор Леонідович
професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, доктор економічних наук, професор
Акімова
Олена Олександрівна
начальник навчально-методичного відділу
Дубов
Сергій Миколайович
начальник відділу організації наукової роботи, міжнародних зв’язків та академічної мобільності
Федосова
Юлія Вячеславівна
провідний фахівець із забезпечення якості освітньої діяльності
Стрижак
Дмитро Ігорович
голова Студентської ради університету
Бобровник
Роман Сергійович
здобувач вищої освіти спеціальності 081 "Право"
Ілліченко
Дарина Дмитрівна
здобувач вищої освіти спеціальності 053 "Психологія"
Лисак
Сергій Олександрович
стейкхолдер за напрямом права - начальник управління "Дніпровська міжрегіональна  ресурсно-комунікаційна платформа" координаційного центру з надання правової допомоги
Мисик
Олена Миколаївна
стейкхолдер за напрямом туризм - директор туристичної агенції "Lucky Travel L"
Коваленко
Тетяна Юріївна
стейкхолдер за напрямом психології - директор комунального підприємства "Спеціалізований медико-реабілітаційний центр для дітей та підлітків" Дніпровської обласної ради 
Чемеринська
Вікторія Ігорівна
стейкхолдер за напрямом готельно-ресторанна справа - менеджер готельно-ресторанного комплексу "Хутір"

ДОКУМЕНТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ДГУ

Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам ДГУ

План роботи Вченої ради ДГУ
Звіт про роботу Вченої ради ДГУ за 2020-2021р.