• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  

Вчена рада Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет» є вищим колегіальним органом управління закладу вищої освіти, який утворюється і функціонує відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту», інших правових актів з питань вищої освіти та науки, Статуту Університету.
Діяльність Вченої ради Університету ґрунтується на оптимальному поєднанні засад колегіальності, рівності та гласності, яка спрямовується на визначення перспективних напрямків розвитку і діяльності Університету, об’єднання зусиль колективу Університету з метою забезпечення вимог змісту, обсягу та рівня освітньої й фахової підготовки, що встановлюються державними стандартами вищої освіти, розвитку наукових досліджень і впровадження їх результатів в освітній діяльності Університету.

Повноваження Вченої ради Університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 • розробляє і подає Конференції трудового колективу проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і звіт Університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів Університету;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, інших науково-педагогічних працівників, директора бібліотеки;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітньої діяльності, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує Правила прийому на навчання в Університеті;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності, видавничої діяльності та звітів про їх виконання;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента, старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • ухвалює рішення щодо присвоєння особам, які мають видатні заслуги перед закладом вищої освіти, почесних звань Університету;
 • ухвалює рішення щодо позачергового скликання зборів трудового колективу та бере участь у формуванні її порядку денного;
 • ухвалює рішення щодо виділення коштів органам студентського самоврядування;
 • затверджує символіку та атрибутику Університету;
 • ухвалює у межах чинного законодавства України рішення з інших основоположних питань діяльності Університету.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ДГУ

Торяник Володимир Миколайович

 
Голова
Декан факультету заочного навчання
Доктор політичних наук, професор
+38 (056) 767-35-19, +38 (067) 820-50-92
Кабінет: 322
Лісний Дмитро Вячеславович


 
Учений секретар
Помічник ректора
Кандидат юридичних наук, доцент
+38 (094) 911-05-24
Кабінет: 201

ПІБ Посада, науковий ступінь та вчене звання
Кириченко
Олег Вікторович
ректор, доктор юридичних наук, доцент
Алфьорова
Тетяна Миколаївна
проректор університету, кандидат юридичних наук, доцент
Зайцева
Жанна Аркадіївна
проректор університету
Полякова
Світлана Василівна
проректор університету, кандидат філологічних наук, доцент
Кузьменко
Вячеслав Віталійович
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор філософських наук, професор
Крашеніннікова
Тетяна Валеріївна
завідувач кафедри прикладної лінгвістики, кандидат філологічних наук, доцент
Лежнєва
Тетяна Миколаївна
завідувач кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент
Пріснякова
Людмила Макарівна
завідувач кафедри психології, кандидат психологічних наук, доцент
Тесленко
Тетяна Вікторівна
завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Юдіна
Олена Іванівна
завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу, кандидат економічних наук, доцент
Негодченко
Вадим Олександрович
професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор
Джинджоян
Володимир Вергарович
професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Сазонець
Ігор Леонідович
професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, доктор економічних наук, професор
Спіріна
Ірина Дмитрівна
професор кафедри психології, доктор медичних наук, професор
Лабенська
Лілія Леонідівна
доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент
Недов
Сергій Леонідович
професор кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент
Стоян
Катерина Сергіївна
доцент кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, кандидат економічних наук
Корнієнко
Михайло Васильович
старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи, міжнародних зв’язків та академічної мобільності, доктор юридичних наук, професор
Потіп
Микола Миколайович
голова Ради молодих вчених, професор кафедри права, доктор юридичних наук, доцент
Акімова
Олена Олександрівна
начальник навчально-методичного відділу
Алєксєєнко
Вікторія Вікторівна
головний бухгалтер
Дубов
Сергій Миколайович
начальник відділу організації наукової роботи, міжнародних зв’язків та академічної мобільності
Зайцева
Юлія Борисівна
начальник відділу кадрів
Ребриста
Альона Анатоліївна
провідний фахівець із забезпечення якості освітньої діяльності
Швіндіна
Ірина Іванівна
завідувач бібліотекою
Мороз
Артем Юрійович
голова Студентської ради університету
Бобровник
Роман Сергійович
здобувач вищої освіти факультету права та психології
Ілліченко
Дарина Дмитрівна
здобувач вищої освіти факультету права та психології
Тибан
Лілія Василівна
здобувач вищої освіти факультету туризму та готельно-ресторанної справи

ДОКУМЕНТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ДГУ

Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам ДГУ