• Приєднуйся:
  •  

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!
ВАШЕ МАЙБУТНЄ У ВАШІЙ ОСВІТІ!


Контакти приймальної комісії: +38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21


Дніпровський гуманітарний університет – приватний заклад вищої освіти, який, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, переоформленої наказами МОН України від 19.04.2021 № 49-л, 28.04.2021 № 53-л та 20.06.2022 № 115-л має право на провадження освітньої діяль­ності у сфері вищої освіти з підго­товки фахівців і здійснює набір у 2023 році за спеціаль­ностями (освіт­німи програ­мами):

Спеціаль­ність А* Ліцензований обсяг прийому на курс**
Денна форма Заочна форма
1 2 3 1 2 3
ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА
053 Психо­логія так 30 - - 30 - -
073 Менеджмент ні - - - 10 - -
081 Право так 20 - - 30 - -
242 Туризм і рекреація так 19 - - - - -

* - наявність акредитації освітньої програми (з більш детальною інформацією можна озна­йоми­тися у реєстрі суб'єктів освітньої діяльності)
** - з більш детальною інформацією щодо обсягів вступу на конкурсні пропозиції можна озна­йоми­тися у додатках 1-5 Правил прийому до універ­сите­ту


Перелік конкурсних предметів


Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Мін. КБ
на основі ступеня бакалавра
053 Психологія ЄВІ1 ЄФВВ2 100
073 Менеджмент ЄФВВ2 100
081 Право ЄФВВ2 100
242 Туризм і рекреація Тест з туризму3 100
на основі ступеня магістра, ОКР спеціаліста4
053 Психологія Співбесіда з інозем­ної мови3 або ЄВІ1 Тест з психології та соціології3 або ЄФВВ2 100
073 Менеджмент Тест з управління та адміністрування3 або ЄФВВ2 100
242 Туризм і рекреація Тест з туризму3 100

1 - єдиний вступний іспит 2023 року: тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника);
2 - єдине фахове вступне випробування 2023 року: предметний тест з психології та соціології (053 Психологія) /
предметний тест з управління та адміністрування (073 Менеджмент) / предметний тест з права та міжнародного права (081 Право);
3 - фаховий іспит або співбесіда, що проводить університет;
4 - зазначена категорія осіб повинна виконати умови щодо вивчення додаткових обов’язкових навчальних компонентів індивідуального нав­чаль­ного плану за переліком навчаль­них дисци­плін, що включені додатково до навчаль­ного плану відповідної спеціальності, на під­ставі отримання додаткових освітніх послуг, наданих університетом. 


Понад 75% науково-педагогічних праців­ників, які забезпечують освітній процес в університеті, мають наукові ступені та вчені звання.

Висока професійна майстерність науково-педагогічних праців­ників дозволяє вести підготовку високо­кваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів, менед­жерів турис­тичних під­приємств, фахівців з готель­ного обслуго­вування та менеджерів закладів ресторан­ного госпо­дарства на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкуренто­здатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успіш­ного праце­влаштування після закін­чення універ­ситету на під­приємствах як дер­жав­ного, так і приват­ного сектору еко­но­міки.

Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для здійснення освітнього процесу, побуту й відпочинку студентів. До послуг студентів трьох­поверховий нав­чаль­ний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним облад­нанням та вільним досту­пом до мережі Інтернет, буфет, їдальня, медич­ний кабінет тощо. Студенти мають можли­вість посели­тися в гурто­житку. Загаль­на площа мате­ріаль­но-технічної бази універ­ситету складає понад 5000 м2.

Головною особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що студенти, які будуть здобувати освіту за обраною спеціальністю (денна форма), одночасно за їх бажанням мають можливість отримати другу вищу освіту (заочна форма) із знижкою в оплаті за навчання до 40%. До того ж, враховуючи важку фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, керівництво університету розглядає звернення студентів та їх батьків щодо можливості поетапної оплати за навчання, вартість якого значно нижча ніж в інших вишах з аналогічних спеціальностей.

Необхідно також відзначити, що до кожного студента в університеті ставляться як до особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування в студента професійної мотивації та успішне входження у середовище тих, хто навчається.

Теоретичні знання студентів, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків закріплюються і вдосконалю­ються кожного року під час проход­ження навчальної практики.

Дозвілля студентів забезпечено можли­вістю творчо само­реалізову­ватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в універ­ситеті науково-практичні гуртки та спор­тивні секції: Центр психологічної допомоги, Юридична клініка, Туристична студія, секції фітнесу, дитячий клуб, студія танців та тренажерна зала.

Студенти науко­вих гурт­ків універ­ситету успіш­но до­во­дять свою здат­ність прово­дити науково-дос­лідну роботу шля­хом участі у ре­гіо­нальних та між­на­родних кон­ферен­ціях та семі­нарах. Яскравим прикла­дом у спор­тивних досяг­неннях студент­ства нашого універ­ситету є пере­мога Давида Хорави, яку він здобув у перший день Паралім­пійських ігор-2012 у Лондоні та виборов першу Золоту медаль в чоло­вічому дзюдо в категорії до 66 кг.

Після закінчення університету студенти отримують Диплом про вищу освіту державного зразка та Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT. Протягом навчання студентам денної форми надається гуртожиток і відстрочка від призову до армії, а також здійснюється військова підготовка за програмою офіцерів запасу (за бажанням).

Впроваджено гнучку систему знижок та заохочень в оплаті за навчання.

Вважаєш, що вища освіта – запорука твого майбутнього?
Тоді тобі до Дніпровського гуманітарного університету!

 

Наша адреса:
Дніпровський гуманітарний університет, вул. Василя Сліпака, 35 А, м. Дніпро, 49033

 

Контактні телефони:
+38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21 – приймальна комісія
+38 (056) 767-35-24, +38 (067) 568-44-30 – приймальна ректора

 

Viber, Telegram, WhatsApp:
+38 (067) 637-58-15

E-mail: 
vstupdgu@ukr.net – приймальна комісія
mail@dgu.edu.ua – приймальна ректора