• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  
Студентський науковий гурток «Психея»
 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти ВПЗ ДГУ є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, сприяє розширенню загального та професійного світогляду.


Основними формами науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти в університеті є: студентські науково-дослідні гуртки, творчі проблемні групи, науково-дослідна робота  на базі освітніх закладів Дніпропетровської області, участь у студентських олімпіадах, наукових  конференціях і конкурсах  різного рівня (університетських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних), у психолого-педагогічних дослідженнях, що проводяться кафедрами університету, міжнародних програмах, конкурсах, грантах; науково-дослідна робота на базі інших університетів, виконання пошуково-дослідницьких проектів під час написання курсових і магістерських робіт.

 

Науково-дослідна робота  здобувачів вищої освіти поділяється на три основні види залежно від змісту і характеру проведення:


 • науково-дослідна робота здобувачів, яка передбачена навчальними планами і програмами та є обов’язковою;
 • науково-дослідна  робота  здобувачів, щодо повнює освітній процес (поза межами безпосередньої освітньої програми);
 • дослідження здобувачів, які проводяться в поза аудиторний час разом з науковцями університету.

 

Основними завданнями науково-дослідної роботи здобувачів в університеті є:


 • залучення здобувачів до науково - пошукової діяльності на різних етапах навчання у ЗВО;
 • мотивування науково-дослідної роботи здобувачів, ознайомлення їх з науковими методами пізнання, забезпечення творчого засвоєння навчального матеріалу;
 • пропаганда серед здобувачів вищої освіти різних форм наукової творчості відповідно до принципу єдності науки і практики, формування інтересу до науково-педагогічних досліджень як основи опанування новими знаннями;
 • формування творчого ставлення до психологічної професії шляхом залучення здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності;
 • озброєння здобувачів різноманітними методами і прийомами самостійного розв’язання науково-педагогічних завдань;·
 • залучення обдарованих  здобувачів до цілеспрямованої науково-дослідної роботи в різних наукових колективах і школах університету, освоєння нових психологічних технологій дослідження;
 • виховання патріотичного ставлення молоді до досягнень вітчизняних наукових шкіл та наукових шкіл університету на основі спадкоємності між поколіннями;
 • співпраця з іншими закладами вищої освіти та науковими установами, вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду організації науково-дослідної роботи з упровадженням передових форм і методів наукового дослідження в роботу університету;
 • організаційно - методична робота щодо підвищення ефективності функціонування студентських наукових гуртків та проблемних груп, що діють в університеті;
 • організація й проведення різних заходів з науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти  (наукових семінарів і конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад з різних дисциплін і спеціальностей, оглядів-конкурсів, презентацій курсових, магістерських та навчально-дослідницьких робіт, дискусійних клубів, симпозіумів, шкіл молодих дослідників, тощо).

Науковий керівник студентського гуртка:


 Пріснякова Людмила Макарівна
Завідувач кафедри психології
Кандидат психологічних наук, доцент