• Приєднуйся:
  •  


Підвищення престижу наукової діяльності, підтримка й заохочення талановитої молоді до участі в наукових проєктах є одним із ключових завдань держави, що прагне посісти гідне місце серед високорозвинених країн світу.

Сьогодні особливу увагу приділено популяризації науки, активному залученню молоді до проведення перспективних досліджень. Важлива роль у цьому процесі належить радам молодих учених вищих навчальних закладів. Метою діяльності Ради молодих вчених Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет» є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації стратегії Університету, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів. Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту ВНЗ і Положення про РМВ.

Основна увага в роботі Ради молодих вчених приділяється ефективній реалізації творчого потенціалу молодих вчених (віком до 35 років), пошукам нових напрямів вирішення організаційних, наукових і економічних проблем, а також представництву інтересів молодих вчених Дніпровського гуманітарного університету в МОН України, НАНУ тощо.

 

    ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


  • сприяння залученню молодих вчених та осіб, які працюють та (або) навчаються в Університеті, до науково-дослідницької роботи, участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів.
  • надання консультативної допомоги здобувачам вищої освіти і молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної роботи.
  • підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності, консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності.
  • сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих вчених.
  • підвищення рівня наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів.
  • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених. Циклів лекцій провідних вчених України та зарубіжних держав.
  • стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності.
  • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень.
  • вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих вчених інших закладів вищої освіти України та за кордоном.
Сахарова Катерина Олександрівна 
Голова ради
Доцент кафедри психології
Доктор філософії в галузі публічного управління та адміністрування 
Google Scholar | ORCID

enlightened  У 2014 р. закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Соціальна робота», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та здобула кваліфікацію фахівця з соціальної роботи; у 2016 р. закінчила Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара за спеціальністю «Психологія», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та здобула кваліфікацію психолога.
У 2016 р. закінчила Дніпропетровський регіональний інститут державного управління за спеціальністю «Управління проектами», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» та здобула кваліфікацію «Керівник проєктів та програм».

У 2018 р. закінчила Міжрегіональну академію управління персоналом за  спеціальністю «Психологія», отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» та здобула «Магістр психології» (спеціалізація – «Практична психологія»).

У 2020 р. закінчила аспірантуру Дніпропетровського регіонального інституту державного управління за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», захистила дисертацію «Публічне управління інтелектуальним потенціалом регіону як основа сталого розвитку» та отримала науковий ступінь доктора філософії (PhD).

З 2017 по 2021 рік працювала на різних посадах в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Має досвід роботи практичного психолога (2014-2015 - НВК «Гімназія 131», 2021 - Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури), секретаря спеціалізованої вченої ради (2018-2021 роки, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління), провідного фахівця відділу роботи з персоналом (2017-2018 роки, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління), провідного фахівця відділу з координації наукової роботи та підготовки науково-педагогічних кадрів (2018-2021 роки, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління).

З квітня 2021 року працює викладачем (наразі – старшим викладачем) кафедри психології Дніпровського гуманітарного університету.

За період науково-педагогічної діяльності викладала навчальні дисципліни: «Психологія девіантної поведінки», «Філософія психології», «Психологія праці», «Психологія організацій», «Практична психологія у виробничих галузях», «Психологія професій» та ін.

Є автором та співавтором понад 40 наукових статей, опублікованих у фахових наукових журналах, тез доповідей, опублікованих за результатами участі у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, монографій, науково-практичних коментарів, навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: психологія девіантної поведінки, психологія управління та організаційної поведінки.

В Університеті викладає навчальні дисципліни: «Психологія праці», «Психологія організацій», «Практична психологія у виробничих галузях», «Психологія професій».