• вул. Єрмолової, 35, м. Дніпро, Україна
 • +38 (056) 767-35-24
 • mail@dgu.edu.ua
 • Приєднуйся:
 •  


Підвищення престижу наукової діяльності, підтримка й заохочення талановитої молоді до участі в наукових проєктах є одним із ключових завдань держави, що прагне посісти гідне місце серед високорозвинених країн світу.

Сьогодні особливу увагу приділено популяризації науки, активному залученню молоді до проведення перспективних досліджень. Важлива роль у цьому процесі належить радам молодих учених вищих навчальних закладів. Метою діяльності Ради молодих вчених Вищого навчального приватного закладу «Дніпровський гуманітарний університет» є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації стратегії Університету, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів. Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту ВНЗ і Положення про РМВ.

Основна увага в роботі Ради молодих вчених приділяється ефективній реалізації творчого потенціалу молодих вчених (віком до 35 років), пошукам нових напрямів вирішення організаційних, наукових і економічних проблем, а також представництву інтересів молодих вчених Дніпровського гуманітарного університету в МОН України, НАНУ тощо.

 

    ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


 • сприяння залученню молодих вчених та осіб, які працюють та (або) навчаються в Університеті, до науково-дослідницької роботи, участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих вчених для виконання перспективних наукових проектів.
 • надання консультативної допомоги здобувачам вищої освіти і молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної роботи.
 • підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності, консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності.
 • сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих вчених.
 • підвищення рівня наукового потенціалу Університету та виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів.
 • участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених. Циклів лекцій провідних вчених України та зарубіжних держав.
 • стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності.
 • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень.
 • вивчення та обмін досвідом роботи з Радами молодих вчених інших закладів вищої освіти України та за кордоном.
Потіп Микола Миколайович 
Голова ради
Професор кафедри права
Доктор юридичних наук, доцент 

enlightened  У 2008 році закінчив Дніпропетровський гуманітарний університет за спеціальністю «Правознавство» за ОКР «бакалавра» та отримав кваліфікацію юрист. У 2009 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ спеціальністю «Правознавство» за ОКР «спеціаліст» та отримав кваліфікацію юрист. У 2010 році закінчив Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ спеціальністю «Правознавство» за ОКР «магістр» та отримав кваліфікацію юрист.

Кандидат юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право з 3 квітня 2014 р. Кандидатську дисертацію за темою «Розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування».

Доктор юридичних наук; 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.; тема: «Адміністративно-правові засади публічного управління у сфері приватизації в Україні».

Вчене звання доцент кафедри цивільно-правових дисциплін з 2015 року.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти  понад 10 років.

Є автором та співавтором понад 50 наукових, науково-методичних та навчально-методичних праць.

Основні праці:

 • Щодо сутності компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування ( 2012).
 • Роль Кабінету Міністрів України в процесі розмежування компетенції між органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2015).
 • Публічне управління у сфері приватизації: адміністративно-правові засади: монографія (2019).
 • Акт застосування права як засіб публічного управління та правового регулювання у сфері приватизації (2019).

Напрями наукових досліджень: актуальні проблеми публічного управління, реформування аграрного сектору України, земельна реформа.