• Приєднуйся:
  •  

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!
ВАШЕ МАЙБУТНЄ У ВАШІЙ ОСВІТІ!

Дніпровський гуманітарний університет – заклад вищої освіти IІІ рівня акредитації, який, відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, переоформленої наказами МОН України від 20 січня 2017 року № 6-л та 28 вересня 2017 року № 202-л, має право на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підго­товки фахівців і здійснює набір у 2021 році за спеціальностями:

ступеня бакалавра

Спеціаль­ність Конкурсний предмет 1 Конкурсний предмет 2 Конкурсний предмет 3 Мін. КБ

ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВРА

на основі повної загальної середньої освіти

081 Право Українська мова та література1 Історія України1 Матема­тика (вступ до ЗВО) / Іноземна мова2 140
053 Психологія Українська мова та література1 Матема­тика (вступ до ЗВО)1 Історія України / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія2 100
242 Туризм Українська мова та література1 Іноземна мова1 Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Біологія / Географія / Фізика / Хімія2 100
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література1 Іноземна мова1 Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Біологія / Географія / Фізика / Хімія2 100

на основі ОКР молодшого спеціаліста

081 Право

Українська мова та література1

Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія2

Теорія держави та права3

100

053 Психологія

Українська мова та література1

Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія2

Загальна психологія3

100

242 Туризм

Українська мова та література1

Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія2

Економічна теорія3

100

241 Готельно-ресторанна справа

Українська мова та література1

Історія України / Матема­тика (вступ до ЗВО) / Іноземна мова / Біологія / Географія / Фізика / Хімія2

Економічна теорія3

100

на основі освітнього ступеня бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста

081 Право

Теорія держави та права3

 

 

100

053 Психологія

Загальна психологія3

 

 

100

242 Туризм

Економічна теорія3

 

 

100

241 Готельно-ресторанна справа

Економічна теорія3

 

 

100


1 - обов'язковий предмет з сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;
Математика (вступ до ЗВО) - випускник має обрати сертифікаційну роботу з Математики (поставити позначки «зарахувати як оцінку ДПА», а також «отримувати результат 100-200»), незалежно від того, вивчав математику на рівні стандарту або на профільному рівні.

Детальніше про реєстрацію.
2 - предмет з сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років на вибір вступника;
3 - фахове вступне випробування, що проводить університет;

 

Понад 75% науково-педагогічних праців­ників, які забезпечують освітній процес в університеті, мають наукові ступені та вчені звання.

Висока професійна майстерність науково-педагогічних праців­ників дозволяє вести підготовку високо­кваліфікованих фахівців – майбутніх юристів, психологів, менед­жерів турис­тичних під­приємств, фахівців з готель­ного обслуго­вування та менеджерів закладів ресторан­ного госпо­дарства на рівні сучасних вимог ринку праці, тобто бути конкуренто­здатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою успіш­ного праце­влаштування після закін­чення універ­ситету на під­приємствах як державного, так і приват­ного сектору економіки.

Отримавши диплом державного зразка про вищу освіту за відповідною спеціальністю, випускники ДГУ можуть працювати на таких посадах:

– спеціальність «Право» – секретар суду, керівник (помічник керів­ника) апарату суду, секретар судового засідання, юрис­консульт, адвокат, нота­ріус, інспектор митної, кадрової, подат­кової служби, спеціа­ліст органів РАГСу, органів виконав­чої влади та місцевого само­врядування, право­охоронних органів, викла­дач закладу вищої освіти*;

– спеціальність «Психологія» – менеджер з персоналу, педагог-валеолог, методист-валеолог, фахівець в галузі праці та зайнятості населення, психолог, соціаль­ний робітник, інспектор із соціальної допомоги, фахівець з вирішення конфліктів у побутовій сфері, консуль­тант центральної психолого-медико-педагогічної консуль­тації, викладач закладу вищої освіти*;

– спеціальність «Туризм» – менеджер туристичної фірми, організатор туристичної діяльності, організатор подорожей (екскур­сій), менеджер із санаторно-курортної справи, агент з органі­зації туризму, гід (екскурсовод), референт керівника цент­раль­них органів виконавчої влади в сфері туризму на різних рівнях управління, викладач закладу вищої освіти*;

– спеціальність «Готельно-ресторанна справа» – фахівець з готель­ного обслуго­вування, фахівець з органі­зації дозвілля, органі­затор турис­тичної і готель­ної діяльності, менеджери (управитель) в готелях та інших місцях розміщення, менеджер (управитель) в ресто­ранах та закладах ресто­ранного госпо­дарства, керівник вироб­ничих підрозділів у закладах ресто­ранного госпо­дарства, готелях та інших місцях розміщення, керівник малих підпри­ємств в сфері готель­ного та ресто­ранного госпо­дарства.

* - після здобуття ступеня магістра.

Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для виконання освітнього процесу, побуту й відпочинку студентів. До послуг студентів трьох­поверховий нав­чаль­ний корпус, який має сучасний зовнішній та внутрішній дизайн інтер’єру, в якому містяться велика та мала актові зали, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, спортивні та тренажерні зали, комп’ютерні класи з сучасним облад­нанням та вільним досту­пом до мережі Інтернет, буфет, їдальня, медич­ний кабінет тощо. Студенти мають можли­вість посели­тися в гурто­житку. Загаль­на площа мате­ріаль­но-технічної бази універ­ситету складає понад 5000 м2.

Головною особливістю у діяльності Дніпровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що студенти, які будуть здобувати освіту за обраною спеціальністю (денна форма), одночасно за їх бажанням мають можливість отримати другу вищу освіту (заочна форма) із знижкою в оплаті за навчання 40%. До того ж, враховуючи важку фінансово-економічну ситуацію в нашій країні, керівництво університету розглядає звернення студентів та їх батьків щодо можливості поетапної оплати за навчання, вартість якого значно нижча ніж в інших вишах з аналогічних спеціальностей.

Необхідно також відзначити, що до кожного студента в університеті ставляться як до особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування в студента професійної мотивації та успішне входження у середовище тих, хто навчається.

Теоретичні знання студентів, формування у них професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов’язків закріплюються і вдосконалю­ються кожного року під час проход­ження навчальної практики.

Дозвілля студентів забезпечено можли­вістю творчо само­реалізову­ватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в універ­ситеті науково-практичні гуртки та спор­тивні секції: Медіа-центр, Центр міжнарод­них зв’язків з питань гумані­тарної освіти, Центр практич­ної психології, Юридична клініка, Туристична студія, секції фітнесу, дитячий клуб, студія танців та тренажерна зала. 

Студенти науко­вих гурт­ків універ­ситету успіш­но до­во­дять свою здат­ність прово­дити науково-дос­лідну роботу шля­хом участі у ре­гіо­нальних та між­на­родних кон­ферен­ціях та семі­нарах. Яскравим прикла­дом у спор­тивних досяг­неннях студент­ства нашого універ­ситету є пере­мога Давида Хорави, яку він здобув у перший день Параолім­пійських ігор-2012 у Лондоні та виборов першу Золоту медаль в чоло­вічому дзюдо в категорії до 66 кг.

Після закінчення університету студенти отримують Диплом про вищу освіту державного зразка та Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT. Протягом навчання студентам денної форми надається гуртожиток і відстрочка від призову до армії, а також здійснюється військова підготовка за програмою офіцерів запасу (за бажанням).

Впроваджено гнучку систему пільг в оплаті за навчання.

Вважаєш, що вища освіта – запорука твого майбутнього?
Тоді тобі до Дніпровського гуманітарного університету!

 

Наша адреса:
Дніпровський гуманітарний університет, вул. Василя Сліпака, 35 А, м. Дніпро, 49033

 

Контактні телефони:
+38 (067) 637-58-15, +38 (066) 511-85-81, +38 (063) 705-91-21 – приймальна комісія
+38 (056) 767-35-24, +38 (067) 568-44-30 – приймальна ректора

 

Viber, Telegram, WhatsApp:
+38 (067) 637-58-15

E-mail: 
vstupdgu@ukr.net – приймальна комісія
mail@dgu.edu.ua – приймальна ректора